Affärsutveckling

Vår affärsidé är att frigöra lönsamhetspotentialen som finns i alla företag. Vi vill skapa driv i förändringsarbetet. För oss är det viktigt att skapa mätbara resultat i form av ökad produktivitet och effektivitet – som ger dig ökad lönsamhet.

Affärsutveckling som lönar sig

Vi börjar alltid med att gå igenom ert företag, och tar reda på hur det ser ut idag. Att vi får en bra bild av var ert företag befinner sig och framför allt – var det är på väg. När vi efter några dagar fått en klar bild över ert företag har vi nu möjligheten att tillsammans med er bestämma hur vi ska gå vidare med eventuell förändring. I vårt arbetssätt blandar vi teorier med beprövade metoder – samtidigt som vi utgår från ditt företags vision, mål och strategi. Vi fokuserar på processer, ekonomi, marknad, ledarskap och försäljning.

  Ökad lönsamhet

  För oss på EcoTech har ordet affärsutveckling en bred betydelse. Det handlar om allt som får ditt företag att vidareutvecklas och som ger ökad lönsamhet. Där vi under en bestämd tid kan agera som coacher/mentorer åt både företagsledning och annan personal i företaget. Detta genom att aktivt stödja förändringar och att driva förbättringsåtgärder i rätt riktning.

   

  Alla våra uppdrag inom affärsutveckling är olika.

  Vi anpassar oss alltid efter varje unika företags helhet och detaljer, för att allt ska kunna fungera i praktiken. Kort sagt – vi leder företag till en lönsam och effektiv affärsverksamhet med mätbara strategiska mål på alla plan.

   

  Affärsutveckling – för att säkerställa att bra saker händer!

  En hållbar affärsutveckling krävs för att skapa en effektiv och lönsam affärsverksamhet, där strategiska beslut inkluderar företagets alla plan. För att fullt ut kunna göra det behövs en nuläges- och omvärldsanalys som tar hänsyn till verksamhetens alla delar. Liksom all verksamhetsstyrning ligger det en stor utmaning i att få alla delar av verksamheten att bidra till den övergripande strategin och det gäller att arbeta fokuserat med implementeringen av strategi och integreringen av hållbarhetsarbetet i verksamheten.

  En stor utmaning för många företag idag när det gäller hållbar affärsutveckling är brist på kunskap och information. Inte minst på styrelse- och ledningsnivå. Det är också ofta svårt att fullt ut omsätta strategin till praktiskt arbete.

  Affärsutvecklingsprocessen

  Många upplever affärsutvecklingsprocessen som avancerad och komplicerad – och det är den också. Vår erfarenhet har gett oss framgångsrika verktyg för att lyckas. Verktygen finns samlade i vårt eget erfarenhets- och metodbibliotek. Dessa utgör kärnan i vår kunskaps- och erfarenhetshantering. Med LEAN-metodiken kan vi analysera och finna orsaker till varför produktion och lönsamheten är låg. Med hjälp av metodiken 5S systematiserar och standardiserar vi arbetssätten. När vi arbetar involverar vi alltid de anställda som berörs av eventuella förändringar. Vi skapar och sätter mål samt har en kontinuerlig uppföljning för att kunna mäta att vi är på rätt spår.

  Hur vi arbetar med affärsutveckling

  Vårt arbete kännetecknas av insikt i såväl helhet som detaljer i en organisations omvärld, funktion och ledning. Idag efter många års arbete med affärsutveckling har vi utvecklat en väl fungerande metod för att analysera våra kunders verksamhet. Vi har branscherfarenheten som fungerar i praktiken och har förmågan att hitta rätt drivkraften och faktorer som motiverar anställda till förändring.

  Alla resor börjar med ett första steg

  Vi startar alltid med att göra en nuläges- och omvärldsanalys av verksamhetens alla delar. Detta för att skapa en förståelse för vilka förutsättningar som finns samt hur vi ska kunna skapa lönsamhetsförbättringar. Denna första del innebär att vi har ett samtal med företagets VD och alla anställda. Under arbetet kan vi hitta kritiska processer som vi gör en djupare analys av. När sedan nuläget är framtaget presenteras detta för VD:n på företaget. Tillsammans med VD beslutas sedan om eventuell hjälp med att åtgräda områden som har en påverkan för att förbättra lönsamheten.

   

  Vår affärsutveckling sker i ett antal steg:

   

  • Nulägesanalys
  • Genomföra förbättring
  • Uppföljning
  • Coaching/mentor
  • Lönsamhetsförbättringar
  • Optimering av arbetsprocesser
  • Påverka och driva förändringsarbetet