Internrevision 

Internrevision är ett av de viktigaste verktygen för att säkra ständig förbättring i ett företag eller en organisation, det är också ett av standardkraven. Internrevision genomlyser organisationens områden och ger ledningen en balanserad bild av hur rutiner och processer fungerar.

Starkt verktyg för verifiering och förbättring

Internrevisionen ska inte bara verifiera att ledningssystemet fungerar utan bör också redovisa förbättringsförslag och vara en inspirationskälla till förebyggande arbete. Revisionen ger en nulägesanalys och ger förslag till ökad effektivitet för intern styrning, processer, riskhantering och kontroll för organisationen.

    Ökad kontroll av verksamheten

    Genom att anlita EcoTech vid internrevisioner blir organisationen belyst objektivt och ur ett helhetsperspektiv. Internrevisionen utförs av oss, med fördel tillsammans med era medarbetare och ger er en ökad kontroll över verksamheten. Avrapportering, med observationer och förbättringsförslag, sker enligt era önskemål, exempelvis vid ledningens genomgång.