Kvalitet-, miljö och arbetsmiljösamordnare

Genom att anlita EcoTech för samordning av kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete får ni ett servicepaket som säkerställer ledningssystemens fortlevnad och utveckling i er verksamhet.

Vi gör det till en naturlig del av er verksamhet 

Vår tjänst innehåller redovisning av systemets status gentemot de krav och rekommendationer som ställs samt förslag på förbättringar. Resultatet är att ni får en regelbunden och opartisk genomgång av ert KMA-arbete. Ni uppfyller kraven för egenkontroll och rapportering samt höjer kompetensen hos era medarbetare. KMA-arbetet integreras med övrig aktivitet och blir därmed en naturlig del av verksamheten.

  Genomförande sker i flera steg: 

   

  • Planering av aktiviteter utifrån era önskemål, kontrollprogram och eventuella tillstånd.
  • Genomförande av planerade aktiviteter, exempelvis internrevisioner, miljö/brand/skyddsronder, lagefterlevnadskontroller, aktiviteter enligt egenkontrollprogram, uppföljning, utveckling och förnyelse av system samt representation vid externa revisioner.
  • Support och utbildning av personal, ledning och andra relevanta intressenter.
  • Rapportering till ledning, tillsynsmyndigheter med flera.